Menu
 

News
 
KVKK Aydınlatma Metni

SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket" veya "Seçkin Onur") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere
açıklamanıza konu olan; Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve
ticari-iş güvenliğinin temini; Kişisel verileriniz, alım satım, distribütörlük, bayilik, abonelik ve sair hizmet
alım sözleşmeleri ve ticari ilişkiler kapsamında, şirketimize yapılacak iş başvurularının veya bildirimlerin
analizi ve değerlendirilmesi, satış ve dağıtımını yaptığımız ürün ve hizmetlerden daha iyi
yararlanılmasının temini için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, çalışma ve hizmetlerimizin
iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, faturalama, ürün sevkiyatı, teslimat, iade gibi konularda
sağlıklı hizmet sunulabilmesi, ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla
işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
www.seckinonur.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin distribütörlük ve bayilik yetkileri kapsamında satış, dağıtım ve
pazarlamasını yaptığı ürünler ve hizmetlerimizden sizlerin daha iyi yararlanmanızın temini, bu amaçla
ilgili departmanlarımızın gerekli çalışmaları yapmaları, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar kapsamında üretici ve tedarikçi firmalar, iş ortaklarımız, çalışanları, hissedarlarımız,
hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara
yukarıda sayılan amaç kapsamında ve bununla sınırlı olarak "KVKK"’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimize telefon, e-mail, SMS, faks, EDI veya çeşitli şekillerde ilettiğiniz, aktardığınız
ya da çalışanlarımıza, danışmanlarımıza, hizmet aldığımız firmalara verdiğiniz kişisel veriler, web
sitemiz, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal
medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya
elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları
kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, Şirketimizin ticari faaliyetlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde
yürütebilmesi, hizmetlerinin devamlılığı ve yasalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine
getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.
d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.seckinonur.com internet adresinde yer alan "Veri Sahibi
Başvuru Formunu" doldurarak, formun imzalı bir nüshasını "SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK
MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:80
Nilüfer / Bursa" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@seckinonur.com
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası,
tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya
faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı
talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması,
talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak
yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya
kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
KVK Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla bildiririz.
Saygılarımızla,
SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri
sorumlusu olarak SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket" veya "Seçkin Onur") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere
açıklamanıza konu olan; Şirketin ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve
ticari-iş güvenliğinin temini; Kişisel verileriniz, alım satım, distribütörlük, bayilik, abonelik ve sair hizmet
alım sözleşmeleri ve ticari ilişkiler kapsamında, şirketimize yapılacak iş başvurularının veya bildirimlerin
analizi ve değerlendirilmesi, satış ve dağıtımını yaptığımız ürün ve hizmetlerden daha iyi
yararlanılmasının temini için gerekli çalışmaların yapılabilmesi, çalışma ve hizmetlerimizin
iyileştirilmesi, geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, faturalama, ürün sevkiyatı, teslimat, iade gibi konularda
sağlıklı hizmet sunulabilmesi, ticari ve iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla
işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere;
www.seckinonur.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin distribütörlük ve bayilik yetkileri kapsamında satış, dağıtım ve
pazarlamasını yaptığı ürünler ve hizmetlerimizden sizlerin daha iyi yararlanmanızın temini, bu amaçla
ilgili departmanlarımızın gerekli çalışmaları yapmaları, hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar kapsamında üretici ve tedarikçi firmalar, iş ortaklarımız, çalışanları, hissedarlarımız,
hizmet ve danışmanlık aldığımız gerçek ve tüzel kişiler, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlara
yukarıda sayılan amaç kapsamında ve bununla sınırlı olarak "KVKK"’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimize telefon, e-mail, SMS, faks, EDI veya çeşitli şekillerde ilettiğiniz, aktardığınız
ya da çalışanlarımıza, danışmanlarımıza, hizmet aldığımız firmalara verdiğiniz kişisel veriler, web
sitemiz, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal
medya uygulamaları, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya
elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları
kapsamında toplanmaktadır. Bu bilgiler, Şirketimizin ticari faaliyetlerini ilgili mevzuatlar çerçevesinde
yürütebilmesi, hizmetlerinin devamlılığı ve yasalardan kaynaklanan sorumluluklarını yerine
getirebilmesi amaçlarıyla edinilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar
aşağıdaki gibidir;
* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK
Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.seckinonur.com internet adresinde yer alan "Veri Sahibi
Başvuru Formunu" doldurarak, formun imzalı bir nüshasını "SEÇKİN ONUR GIDA VE TEMİZLİK
MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Çamlıca Mah. Lefkoşe Cad. No:80
Nilüfer / Bursa" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya
KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@seckinonur.com
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri
Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası,
tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya
faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı
talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması,
talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak
yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya
kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında "Veri Sorumlusu" sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,
kvkk
 

All rights reserved.
Design & Code: medyaX